Bilgi çağının günlük yaşamımıza getirdiği yenilikler, matematik öğretiminde de bir değişime gereksinim yaratmıştır. Matematikte kavram ve kuralların birbiri ile çok sıkı bir ilişki içinde olması, bir önce öğrenilenin bir sonra öğrenilene taban oluşturması ve öğrenilenlerin örnek ve uygulamalarla desteklenmediği takdirde gittikçe soyutlaşması,bu dersin öğrenciler tarafından zor bir ders olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Günümüzde birçok öğrenci matematikte başarılı olamayacaklarını düşünerek kaygılanmakta, kendilerine güvenlerini kaybetmekte ve matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedirler.

Öğrenme ve öğretme ortamlarımız farklı yöntem-teknik, yaklaşım ve kuramlardan yaralanarak düzenlenmekte; derslerimiz hazırladığımız etkinlik ve çalışma yaprakları ile zenginleştirilerek, daha eğlenceli, somut ve kolay anlaşılır bir şekilde işlenmekte,öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Matematik Öğretiminde Kazandırılması Hedeflenen Beceriler

•    Öncelikli olarak öğrencinin derse olan ilgisini uyandırmak ve matematiği sevdirmek.
•    Temel matematiksel işlem ve becerilerini kazandırmak.
•    Matematiğin dilini anlayıp, doğru kullanmalarını sağlamak.
•    Matematik derslerini 5., 6., 7. ve 8. Sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat kapsamında yürütmek.
•    Öğrencilerin matematiksel düşünme, muhakeme, sorgulama ve dikkat gelişimi becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler yaparak matematiği interaktif bir şekilde kullanmak. 
•    Günlük hayat ile ilişkilendirilmiş çalışmalar ile edindikleri bilgileri sentezleyerek ve matematiği ezberlemeden, mantığını anlayarak problem çözmeyi hedeflemek.
•    Öğrencilerin derse olan dikkatini sağlamak için Öğrenciye Özel Öğretim Modeli yöntemlerini kullanmak.
•    Ölçme ve değerlendirme sürecinde ise proje ödevleri, açık uçlu sınavlar ve çoktan seçmeli sınavlar yaparak öğrencilerin çok yönlü değerlendirilmesini sağlamak.
•     Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini fark edip, geriye dönük çalışmalar yapmak ve matematiğe özel yeteneği olanları ise bir basamak ileriye taşımak.
•     Konuların somut ve görsel materyallerle, akıllı tahta yardımıyla işlenip, hafızalarında uzun süre kalmalarını sağlamak. Ayrıca güncel teknolojiyi matematik öğrenimine destek olacak şekilde ileri düzeyde kullanmalarını sağlamak.
•    Matematiğin diğer derslerle, teknolojiyle, doğayla, mühendislikle, bilim uygulamaları ve diğer alanlarla olan ilişkilerini anlamalarını sağlamak.

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU