KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1. maddesi gereğince, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uymaları gereken esas ve usuller düzenlenmiş olduğu görüldüğünde, Kanun’un temel amacının hak ve özgürlüklerin korunması olduğu ve kanunun uygulanmasında insan haklarına saygı ilkesinin benimsenmesi gerektiğinin farkındayız. 

Hem bu farkındalığın hem de KVKK’ nın 10. Maddesi ile getirilen “Veri Sorumlusu Aydınlatma Yükümlülüğü” nün veri sorumlusu olarak tarafımızdan gerçekleştirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır. 
Bu hüküm uyarınca veri sorumlusu olarak, Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 158 Kartal/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Oran Okulları A.Ş. , kişisel verisi işlenen ilgili kişilere, veri sorumlusunun kimliği, verilerin işlenme amacı, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK’ nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklar hakkında bilgi vermektedir. 

I) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuku Sebebi 

Kayıt bilgi/başvuru formu doldurulması nedeniyle işlenen kişisel verileriniz Veli Adı Soyadı, e-posta adresi, cep telefon numarası, öğrencinin öğrenim gördüğü okul, öğrenci yaşı ve sınıf bilgisidir. Bu kişisel veriler tamamen otomatik yollarla tarafınızdan elde edilmektedir. 

Okulumuz velilerine ait ad, soyad bilgisi, cep telefonu ve e-posta adresi gibi kişisel verilerinizi tarafınızla iletişim kurulabilmesi, tarafınızdan gelen talep üzerine Okulumuzun faaliyetlerinin tanıtımının yapılabilmesi amaçlarına ilişkin olarak ölçülü olarak işlemekteyiz. Öğrencinin öğrenim gördüğü okul, öğrenci yaşı ve sınıf bilgisi ise velisi olduğunuz öğrencinin okula yerleştirilebilmesi ve eğitim tekliflerinin sunulması amacıyla işlenmektedir. 

Yukarıdaki amaçlarla işlenen kişisel verilerin işlenebilmesinin hukuki dayanağı tarafımıza vermiş olduğunuz açık rızanız olmaktadır. Bu işlemenin yasal dayanağı KVKK md. 5. f.1. maddesidir. Tarafımıza verdiğiniz açık rızayı, dilediğiniz zaman geri alarak veri işleme süreçlerini durdurmanız mümkündür.

II) Kişisel Verilerin Aktarılması 

1) Kişisel Verilerinizin Yurt İçine Aktarılması: 

Yukarıdaki bölümlerinde belirtildiği üzere, işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Oran Okulları A.Ş. tarafından yurt içinde üçüncü kişilere yapılan aktarımlar, KVKK ‘nın 8. Maddesinde yer alan kurallar kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Buna göre, ilgili kişinin açık rızası olmadıkça veri aktarımı yapılamaz. 

Ancak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın aktarım yapılabilmesi mümkündür. Bu kapsamda, ilgili kişilerin sahip oldukları kişisel veriler kanundaki şartlar çerçevesinde; 

okulumuzun eğitim-öğretim faaliyet ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, okulumuzun yerine getirdiği faaliyet çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması ve bu kapsamda iş süreçlerinin yürütülmesi, okulumuz tarafından verilen hizmet ve ürünlerden faydalanılmasının temini, öğrencilerimizin eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımının sağlanabilmesi, okulumuzun tanıtım faaliyeti kapsamında sayılan reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, öğrencilerimizin sağlık durumlarının korunması amacıyla, okulumuzun hukuki, ticari ve sözleşme süreçlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve ayrıca iş stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, yurt içindeki üçüncü kişilere ve kurumlara aktarılabilecektir. 

Bu kapsamda, kişisel veriler yurt içinde aşağıda belirtilen kişi kategorilerine aktarılabilir: 
 

Aktarım Yapılan Kişi

Açıklama

Aktarımın Amacı

İş Ortakları  Oran Okulları’ nın faaliyetleri kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar.  İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi. 
Tedarikçiler/Mal veya Hizmet Sağlayan 3. Kişiler  Oran Okulları’ nın ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak Oran Okulları’na hizmet sunan taraflar.  İş bağlantılarından alınan hizmetin yerine getirilmesi. 
Yetkililer  Şirket yetkilileri.  Şirket’ in faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla. 
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Oran Okulları’ ndan bilgi ve
belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları. 

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Oran Okulları’ ndan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları. 

 

2) Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması:

İlgili veri işleme sürecinde kişisel verilerinizin Yurt dışına aktarılması söz konusu değildir.

III) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, 

“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilen işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın   giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir. 

Veri sahibi, KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından kullanılan veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Oran Okulları A.Ş.’ye iletir. 

Başvuruda ilgili kişinin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun belirtilmesi rica olunur. 

Kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak, bu Kanun’ un 11. maddesinden doğan haklarınızı kullanmak için, Oran Okulları A.Ş.’ nin internet sitesinde (https://www.oranokullari.com) yer alan başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra, 
Oran Okulları A.Ş., Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No:158 - Kartal / İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile, noter aracılığıyla gönderebilir, Okulumuzun oran.okullari@hs01.kep.tr kep adresine 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik ortamda güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalayarak gönderebilir, ya da yukarıda belirtilen adresimize bizzat elden teslim edebilirsiniz. 

Oran Okulları A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU