KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 1. Maddesi gereğince, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uymaları gereken esas ve usuller düzenlenmiş olduğu görüldüğünde, Kanun’un temel amacının hak ve özgürlüklerin korunması olduğu ve kanunun uygulanmasında insan haklarına saygı ilkesinin benimsenmesi gerektiğinin farkındayız. Hem bu farkındalığın hem de KVKK’ nın 10. Maddesi ile getirilen “Veri Sorumlusu Aydınlatma Yükümlülüğü” nün veri sorumlusu olarak tarafımızdan gerçekleştirilmesi amacıyla iş bu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” hazırlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun 10. Maddesi uyarınca, Oran Okulları A.Ş. ‘ nin ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca veri sorumlusu olarak, Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 158 Kartal/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Oran Okulları A.Ş. , kişisel verisi işlenen ilgili kişilere, veri sorumlusunun kimliği, verilerin işlenme amacı, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK’ nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklar hakkında bilgi vermektedir. 

I) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuku Sebebi

Okulumuz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, KVKK md.5 ve md.6 ‘da belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda işlenmektedir. Bu kapsamda yürütmekte olduğumuz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin büyük bir kısmı KVKK md.5 f.2 ve md.6 f.3 ‘ te belirtilen, kişisel veri işlenmesi için veri sahibinin açık rızasına gerek duyulmayan faaliyetler olup, aşağıdaki bölümlerde işlenen veri türüne göre detaylı açıklamaları bulabilirsiniz. Bu kapsamda yer almayan veri işleme faaliyetleri için veri sahibinden açık rıza alınmaktadır.

A) Okulumuz Öğrencilerine ait;

1-Kimlik Bilgisi:

Okulumuz öğrencilerine ait kimlik bilgisi verileri olarak,  ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri-sıra numarası, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, kayda hazırlık ve kayıt esnasında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, nüfus cüzdanı suretinden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, burs faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, veli/veli adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

2-İletişim Bilgileri:

Okulumuz öğrencilerine ait iletişim bilgisi verisi olarak adres ve telefon numarası, kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere; sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, burs faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, reklam/kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

3- Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri:

Okulumuz öğrencilerine ait güvenlik kamerası kayıtları, eğitim-öğretim süresince, okulumuzda bulunan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

fiziksel mekan güvenliğinin temini, demirbaş, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

4- Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

Okulumuz öğrencilerine ait görsel ve işitsel kayıtlar ( fotoğraf, video kaydı, ses kaydı vb. ortam kayıtları) kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, okul içinde veya okul dışında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, fotoğraf makineleri, cep telefonu çekimi, kamera çekimi, internet sitesi, elektronik posta, sosyal medya hesaplarından, nüfus cüzdanı sureti gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK md.5 f.2 (d) maddesinde belirtilen, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Görsel ve işitsel verilerinizin, yukarıdaki hukuki sebepler haricinde işlenmesi ancak açık rızanız bulunması durumunda söz konusu olabilecektir.

Görsel ve işitsel verilerinizi, kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, burs faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

5-  Sağlık Durumu Bilgisi:

Okulumuz öğrencilerine ait kan grubu ve kişisel sağlık bilgileri, kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince öğrencilerden, veli/vasilerden olmak üzere, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.6 f.3 uyarınca, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir. Belirtilen hukuki sebepler haricinde işlenmesi ancak açık rızanız bulunması durumunda söz konusu olabilecektir.

Bu hukuki sebepler doğrultusunda kişisel veriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

6- Sınav ve Karne Notları, Mezuniyet Derecesi, Öğrenci Hakkındaki Görüşler:

Okulumuz öğrencilerine ait sınav ve karne notları, mezuniyet derecesi, öğrenci hakkındaki görüşler ve eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamın öğrencinin geliştirdiği görsel ve zihinsel ürünler, kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve  KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, burs faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

7- Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar:

Okulumuz öğrencilerinin mensubu oldukları din bilgisi, eğer din hanesi karşılığı bulunan nüfus cüzdanı söz konusuysa, kimlik bilgilerinin temini sırasında , kayda hazırlık, kayıt esnasında, veli/vasilerden ve üçüncü kişilerden olmak üzere, basılı olarak temin edilen nüfus cüzdanı sureti vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.6 f.3. uyarınca, ancak kanunlarda öngörülen hallerde, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir. Belirtilen hukuki sebepler haricinde işlenmesi ancak açık rızanız bulunması durumunda söz konusu olabilecektir.

Bu hukuki sebepler doğrultusunda kişisel veriniz, kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, öğrenci ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, amaçlarıyla işlemektedir.

B) Öğrenci Adaylarımıza ait ;

1-Kimlik Bilgisi:

Okulumuz öğrenci adaylarına ait kimlik bilgisi verileri olarak,  ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, kayda hazırlık aşamasında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, nüfus cüzdanı suretinden basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veli/vasi adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

2-İletişim Bilgileri:

Okulumuz öğrenci adaylarına ait iletişim bilgisi verisi olarak adres, telefon numarası, kayda hazırlık aşamasında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi , reklam/kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veli/vasi adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

3- Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri:

Okulumuz öğrenci adaylarına ait güvenlik kamerası kayıtları, kayda hazırlık aşamasında, okulumuzda bulunan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

fiziksel mekan güvenliğinin temini, demirbaş, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

C) Okulumuz Velilerine ait;

1-Kimlik Bilgisi:

Okulumuz velilerine/vasilerine ait kimlik bilgisi verileri olarak,  ad soyad, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, imza/paraf bilgisi, kayda hazırlık ve kayıt esnasında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, nüfus cüzdanı suretinden , basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, burs faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, veli/veli adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlemektedir.

2-İletişim Bilgileri:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine ait iletişim bilgisi verisi olarak adres, telefon numarası, e-posta adresi, kayda hazırlık ve kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, burs faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, veli/veli adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlemektedir.

3- Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine ait güvenlik kamerası kayıtları ve giriş çıkış kayıt bilgileri, eğitim-öğretim süresince, okulumuzda bulunan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

fiziksel mekan güvenliğinin temini, demirbaş, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

4- Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine ait görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf, video kaydı, ses kaydı vb. ortam kayıtları) kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince okul içinde veya okul dışında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, nüfus cüzdanı suretinden, fotoğraf makineleri, cep telefonları, kamera çekimi, internet sitesi, elektronik posta, sosyal medya hesaplarından veya çağrı merkezleri gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

Görsel ve işitsel verilerinizi kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

5- Finansal Veriler:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine ait banka hesap bilgileri, gelir ve malvarlığı bilgileri, kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak üzere, ödeme dekontlarından, banka makbuzlarından, elektronik posta ve çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız işbu verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

6- Meslek Bilgisi:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine ait meslek bilgileri, kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veli/veli adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

7- Hukuki İşlem Bilgisi:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine ait hukuki işlem verisi olarak, dava/icra dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, sadece adli veya idari uyuşmazlık halleri söz konusu olması durumunda, velilerden/vasilerden, üçüncü kişilerden veya adli ve idari mercilerden olmak üzere, uyap bilişim sistemi sonuçları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK md.5 f.2 (e) maddesinde belirtilen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

8- Müşteri İşlem Bilgileri:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine ait, müşteri işlem bilgisi olarak, fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri, kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, Velilerden/Vasilerden ve üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (e) maddesinde belirtilen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

D) Veli Adaylarımıza Ait;

1-Kimlik Bilgisi:

Okulumuz veli/vasi adaylarına ait kimlik bilgisi verileri olarak,  ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, imza/paraf bilgisi, kayda hazırlık aşamasında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, nüfus cüzdanı suretinden , basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesi, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, reklam/kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veli/vasi adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

2-İletişim Bilgileri:

Okulumuz Veli/Vasi adaylarına ait iletişim bilgisi verisi olarak adres, telefon numarası, e-posta adresi, kayda hazırlık aşamasında, öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veli/vasi adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

3- Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri:

Okulumuz Veli/Vasi adaylarına ait güvenlik kamerası kayıtları ve giriş çıkış kayıt bilgileri, kayda hazırlık aşamasında, okulumuzda bulunan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

fiziksel mekan güvenliğinin temini, demirbaş, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

E) Okulumuz Ziyaretçilerine Ait;

1-Kimlik Bilgisi:

Okulumuz ziyaretçilerine ait kimlik bilgisi verileri olarak,  ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, ruhsat bilgileri ve meslek bilgileri, okula ziyaret için geldikleri sırada, doğrudan kendilerinden veya kendilerinden temin edilen kimlikler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması sebebiyle alınan ziyaretçi bilgilerinin, kimlik tespiti ile doğrulanması üzerine tespite elverişli kimlik ziyaret süresi bitiminde sahibine iade edilir. Kimlik bilgileri kapsamında alınan yukarıdaki veri türlerinden, ad soyad bilgisi haricindeki verileri anında silinir ve imha edilir. Bu verileri işleme ziyaret süresince söz konusu olmakla, ad soyad bilgileri ise Okulumuzun Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında öngörülen sürenin bitmesi ile imha edilecektir.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

acil durum süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, yetkili kişi ve kuruluşlara  bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlemektedir.

2- Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri:

Okulumuz ziyaretçilerine ait güvenlik kamerası kayıtları ve giriş çıkış kayıt bilgileri, okula ziyaret için geldikleri sırada, okulumuzda bulunan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

fiziksel mekan güvenliğinin temini, demirbaş, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlemektedir.

F) Çalışan Adaylarımıza Ait;

1-Kimlik Bilgisi:

Okulumuz çalışan adaylarına ait kimlik bilgisi verileri olarak,  ad soyad, doğum tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi, iş başvurusu sırasında, çalışan adaylarının kendilerinden ya da insan kaynakları ve istihdam hizmeti alınan özel şirketler ya da bu faaliyeti gösteren kamu kuruluşlarında ve üçüncü kişilerden olmak üzere, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve üzerinden, internet sitesinden, başvuru formları, çalışan adaylarının okulumuza sunduğu özgeçmişlerden, referans mektuplarından ve çalışan adayının verdiği bilgilerin kontrolünden, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

2-İletişim Bilgileri:

Okulumuz çalışan adaylarına ait iletişim bilgisi verisi olarak adres, telefon numarası, e-posta adresi, iş başvurusu sırasında, çalışan adaylarının kendilerinden ya da insan kaynakları ve istihdam hizmeti alınan özel şirketler ya da bu faaliyeti gösteren kamu kuruluşlarından ve üçüncü kişilerden olmak üzere, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve üzerinden, internet sitesinden, başvuru formları, çalışan adaylarının okulumuza sunduğu özgeçmişlerden, referans mektuplarından ve çalışan adayının verdiği bilgilerin kontrolünden, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

3- Mesleki Deneyim Bilgileri:

Okulumuz çalışan adaylarına ait mesleki deneyim bilgisi verisi olarak, diploma bilgileri, meslek içi eğitimler, transkript bilgisi, yabancı dil bilgisi, alınan sertifikalar, bilgisayar becerileri, gidilen kurs bilgisi, iş başvurusu sırasında, çalışan adaylarının kendilerinden ya da insan kaynakları ve istihdam hizmeti alınan özel şirketler ya da bu faaliyeti gösteren kamu kuruluşlarından ve üçüncü kişilerden olmak üzere, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve üzerinden, internet sitesinden, başvuru formları, , çalışan adaylarının okulumuza sunduğu özgeçmişlerden, referans mektuplarından ve çalışan adayının verdiği bilgilerin kontrolünden, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

4-Özgeçmiş ve Referans Bilgileri:

Okulumuz çalışan adaylarına ait özlük bilgisi olarak, özgeçmiş ve referans bilgileri, iş başvurusu sırasında, çalışan adaylarının kendilerinden ya da insan kaynakları ve istihdam hizmeti alınan özel şirketler ya da bu faaliyeti gösteren kamu kuruluşlarından ve üçüncü kişilerden olmak üzere, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve üzerinden, internet sitesinden, başvuru formları, çalışan adaylarının okulumuza sunduğu özgeçmişlerden, referans mektuplarından ve çalışan adayının verdiği bilgilerin kontrolünden, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Referans bilgisi olarak üçüncü şahısların ad, soyad ve telefon bilgileri verilmesi durumunda; Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde, kişisel verilerin doğrudan ilgili kişiden elde edilmediği ve kişisel verinin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması göz önüne alınarak, en geç ilk iletişim kurulması sırasında üçüncü kişi tarafımızca aydınlatılmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

G) Tedarikçilerimize, İş Bağlantılarımıza ve Kamu Kuruluşları Çalışanlarına Ait ;

1- Kimlik Bilgileri:

Okulumuz tedarikçilerine, faaliyet gereği birlikte iş yapmak durumunda olduğumuz iş bağlantılarımıza ve Kamu Kuruluşları çalışanlarına ait, kimlik  bilgisi olarak, ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. Kimlik Numarası, vergi kimlik numarası, mersis numarası, kayıtlı oldukları meslek gruplarına ilişkin kimlik numaraları, cinsiyet bilgisi, imza/paraf bilgisi, okulumuzun faaliyeti süresince, tedarikçiler, iş bağlantıları, kamu kuruluşları çalışanları ve üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, nüfus cüzdanı suretinden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, amaçlarıyla işlemektedir.

2- İletişim Bilgileri:

Okulumuz tedarikçilerine, faaliyet gereği birlikte iş yapmak durumunda olduğumuz iş bağlantılarımıza ve Kamu Kuruluşları çalışanlarına ait, iletişim bilgisi olarak, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, kep adresi, okulumuzun faaliyeti süresince, tedarikçiler, iş bağlantıları, kamu kuruluşları çalışanları ve üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, amaçlarıyla işlemektedir.

3- Banka Hesap Bilgileri:

Okulumuz tedarikçilerine, faaliyet gereği birlikte iş yapmak durumunda olduğumuz iş bağlantılarımıza ve Kamu Kuruluşları çalışanlarına ait, finans bilgisi olarak, banka hesap bilgileri, okulumuzun faaliyeti süresince, tedarikçiler, iş bağlantıları, kamu kuruluşları çalışanları ve üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, amaçlarıyla işlemektedir.

4- Müşteri İşlem Bilgileri:

Okulumuz tedarikçilerine, faaliyet gereği birlikte iş yapmak durumunda olduğumuz iş bağlantılarımıza ve Kamu Kuruluşları çalışanlarına ait, müşteri işlem bilgisi olarak, fatura bilgileri, tedarikçiler, iş bağlantıları, kamu kuruluşları çalışanları ve üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, faturalardan, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (ç) maddesinde belirtilen, Okulumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

5- Hukuki İşlem Bilgisi:

Okulumuz tedarikçilerine, faaliyet gereği birlikte iş yapmak durumunda olduğumuz iş bağlantılarımıza ve Kamu Kuruluşları çalışanlarına ait, hukuki işlem verisi olarak dava/icra dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, Adli veya İdari mercilerle yazışmalardaki bilgiler, sadece adli veya idari uyuşmazlık halleri söz konusu olması durumunda, tedarikçiler, iş bağlantıları, kamu kuruluşları çalışanları veya Adli veya İdari mercilerden olmak üzere, uyap sorgulama sonuçları, imzalanan senetler/çekler, sözleşmeler, elektronik posta, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (e) maddesinde belirtilen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

H) Garanti Veren/Kefile Ait;

1- Kimlik Bilgileri:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine garanti veren/kefil olan üçüncü kişi şahsa ait, kimlik bilgisi olarak, ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC Kimlik Numarası,  imza/paraf bilgisi, kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, kefilin kendisinden veya velilerden/vasilerden olmak üzere, imzalanan senetler/çekler, sözleşmeler, sözlü beyanlar, nüfus cüzdanı suretleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

2- İletişim Bilgileri:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine garanti veren/kefil olan üçüncü kişi şahsa ait, iletişim bilgisi verisi olarak adres, telefon numarası, e-posta adresi, kayda hazırlık, kayıt esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, kefilin kendisinden veya adli veya idari uyuşmazlık halleri söz konusu olması durumunda, Adli veya İdari mercilerden olmak üzere, uyap sorgulama sonuçları, imzalanan senetler/çekler, sözleşmeler, sözlü beyanlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

3- Finans Bilgileri:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine garanti veren/kefil olan üçüncü kişi şahsa ait, finans verisi olarak banka hesap bilgileri, gelir bilgileri ve malvarlığı bilgileri, kefalet ilişkinin devamı süresince, kefilin kendisinden veya velilerden/vasilerden veya adli veya idari uyuşmazlık halleri söz konusu olması durumunda, Adli veya İdari mercilerden olmak üzere, uyap sorgulama sonuçları, imzalanan senetler/çekler, sözleşmeler, elektronik posta, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

4- Hukuki İşlem Bilgisi:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine garanti veren/kefil olan üçüncü kişi şahsa ait, hukuki işlem verisi olarak dava/icra dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, Adli veya İdari mercilerle yazışmalardaki bilgiler, kefalet ilişkinin devamı süresince, kefilin kendisinden veya velilerden/vasilerden veya adli veya idari uyuşmazlık halleri söz konusu olması durumunda, Adli veya İdari mercilerden olmak üzere, uyap sorgulama sonuçları, imzalanan senetler/çekler, sözleşmeler, elektronik posta, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (e) maddesinde belirtilen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

5- Müşteri İşlem Bilgileri:

Okulumuz Velilerine/Vasilerine garanti veren/kefil olan üçüncü kişi şahsa ait, müşteri işlem bilgisi olarak, fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri, kayda hazırlık ,kefilin kendisinden veya velilerden/vasilerden olmak üzere, imzalanan senetler/çekler, sözleşmeler, sözlü beyan vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri, KVKK md.5 f.2 (c) maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK md.5 f.2 (f) maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla işlemektedir.

II) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK’ ya göre, özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Bu kategoride yer alan verilerin özellikle üçüncü kişiler tarafından öğrenildiğinde ilgili kişi açısından ayrımcılık yaratılması durumu söz konusu olabileceği gibi diğer pek çok kişisel veriye göre hukuka aykırı işlenmeleri durumunda ortaya çıkan risk daha yüksek olduğu göz önüne alındığında,  Oran Okulları A.Ş. olarak özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ayrı bir titizlikle yaklaşmaktayız.

Okulumuz tarafından işlenen özel nitelikli veriler;

  • “Sağlık Bilgileri” veri türünde; Kan grubu bilgisi ve kişisel sağlık bilgileri.
  • “Biyometrik Veri” veri türünde; İmza/paraf , fotoğraf ve kamera kayıtları
  • “Felsefi inanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar” veri türünde; dini aidiyete ilişkin bilgi.

Belirttiğimiz özel nitelikli kişisel verilerin, hangi işleme amacına dayanılarak işlendiği, hukuk sebeplerin neler olduğu ve toplama yöntemleri kişisel veri bazında yukarıdaki bölümde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kural olarak, özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak sağlık verileri ile cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarla öngörülen hallerde ilgili kişinin açık olmaksızın da işlenebilecektir.

Sağlık verileri ile cinsel hayata ilişkin veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilginin açık rızası olmaksızın işlenebilmektedir.

Kurumumuz söz konusu verilerin korunması konusunda Kanunun ve Kurul tarafından verilerin kararların uygulanması konusunda gerekli olan yeterli önlemleri ( “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı ve Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyi) almakta ve özel nitelikli verileri bu şekilde işlemektedir.

III) Kişisel Verilerin Aktarılması

1) Kişisel Verilerinizin Yurtiçine Aktarılması:

Aydınlatma Metni’nin yukarıdaki bölümlerinde belirtildiği üzere, işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Oran Okulları A.Ş. tarafından yurt içinde üçüncü kişilere yapılan aktarımlar, KVKK ‘nın 8. Maddesinde yer alan kurallar kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Buna göre, ilgili kişinin açık rızası olmadıkça veri aktarımı yapılamaz.

Ancak, KVKK’ nın 5. Ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın aktarım yapılabilmesi mümkündür. Bu kapsamda, ilgili kişilerin sahip oldukları kişisel veriler kanundaki şartlar çerçevesinde;

okulumuzun eğitim-öğretim faaliyet ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, okulumuzun yerine getirdiği faaliyet çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması ve bu kapsamda iş süreçlerinin yürütülmesi, okulumuz tarafından verilen hizmet ve ürünlerden faydalanılmasının temini, öğrencilerimizin eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımının sağlanabilmesi, okulumuzun tanıtım faaliyeti kapsamında sayılan reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, öğrencilerimizin sağlık durumlarının korunması amacıyla, okulumuzun hukuki, ticari ve sözleşme süreçlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve ayrıca iş stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, yurt içindeki üçüncü kişilere ve kurumlara aktarılabilecektir.

Bu kapsamda, kişisel veriler yurt içinde aşağıda belirtilen kişi kategorilerine aktarılabilir:

1) İş ortakları

2) Tedarikçiler/Mal veya Hizmet Sağlayan Üçüncü Kişiler

3) Yetkililer

4) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Aktarım Yapılan Kişi

Açıklama

Aktarımın Amacı

 

İş Ortakları

Oran Okulları’ nın faaliyetleri kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar.

İş ortaklığı kapsamında    

planlanan faaliyetin

 gerçekleştirilmesi.

 

Tedarikçiler/Mal veya Hizmet Sağlayan 3. Kişiler

Oran Okulları’ nın ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak Oran Okulları’na hizmet sunan taraflar.

İş bağlantılarından alınan

 hizmetin yerine getirilmesi.

 

Yetkililer

Şirket yetkilileri.

Şirket’ in faaliyetlerinin

 planlanması ve yürütülmesi

 amacıyla.

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili yasal düzenlemeler

 kapsamında Oran Okulları’

 ndan bilgi ve belge almaya

 yetkili kamu kurum ve

 kuruluşları.

İlgili yasal düzenlemenin

 öngördüğü amaca yönelik

 olarak.

2) Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması:

Okulumuz tarafından yurtdışına veri aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması çerçevesinde, Video Konferans Hizmet Sağlayıcı (Uzaktan Eğitim Platformu) vasıtasıyla, okulumuz çalışanları, temsilcileri, öğretmenleriyle; yapılacak video konferanslarda öğrencilerimizin, öğrenci adaylarımızın, velilerimizin, veli adaylarımızın, çalışan adaylarımızın, tedarikçilerimizin, hizmet aldığımız iş bağlantılarımızın çalışanlarının; Oran Okulları A.Ş.  “Uzaktan Eğitim Platformları Hakkında Aydınlatma Metni” nde ve “Video Konferans Hizmeti Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen kişisel veri türleri, kişisel verinin işlenmesine ve aktarılmasına dair hukuki sebepler ve işleme/aktarım amaçları çerçevesinde işlenen kişisel verilerinin, sunucuları yurtdışında bulunan  hizmet sağlayıcı tarafına aktarılması durumunda söz konusu olmaktadır.

Bu konuda daha detaylı bilgi, Okulumuzun “Uzaktan Eğitim Platformları - Zoom Hakkında Aydınlatma Metni”nde bulunmaktadır.

III) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna   

göre,

 “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili ;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilen işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

KVKK’ ya göre, ilgili kişiye tanınmış olan bu haklar, kişisel verilere erişim hakkı kapsamında ilgili kişinin yararlanabileceği haklardır.  Bahsi geçen ilgili kişi yani kanundaki tanımıyla, kişisel verisi işlenen gerçek kişi, bu hakkını kullanarak, veri sorumlusuna başvurup kişisel verisinin işlenip işlenmediği öğrenebilecektir. Kişisel verilere erişim olmadan, bu kanundaki bir kısım hakların kullanılmasını talep etme hakkı da tam olarak kullanılamayacağından, hukuki nitelik olarak bu kanun kapsamında tanınan diğer haklara da bir nevi temel teşkil etmektedir.

Veri sahibi, KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından kullanılan veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Oran Okulları A.Ş.’ ye iletir.

Başvuruda ilgili kişinin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun belirtilmesi rica olunur.

Kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak, bu Kanun’ un 11. maddesinden doğan haklarınızı kullanmak için, Oran Okulları A.Ş.’ nin internet sitesinde (https://www.oranokullari.com ) yer alan başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra,

Oran Okulları A.Ş., Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No:158 - Kartal / İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile, noter aracılığıyla gönderebilir, Okulumuzun oran.okullari@hs01.kep.tr kep adresine 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik ortamda güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalayarak gönderebilir, ya da yukarıda belirtilen adresimize bizzat elden teslim edebilirsiniz. 

Oran Okulları A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

DETAYLI
BİLGİ ALIN