Oran Okulları olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ‘’ aktif öğrenme ve öğretme ‘’ ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem; öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda öğrencinin iş birliği yapma, tartışma yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmelidir. Soru cevap, proje, sınıf içi grup çalışmaları, gezi-gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme, drama ( canlandırma ) yöntemleri, sunum, hazırlıklı/ hazırlıksız konuşma bölüm öğretmenlerimiz tarafından Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde kullanılan yöntemlerdir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilerin Türk ve Dünya edebiyatından farklı isimleri ve türleri tanımasına fırsat verecek eserler üzerinden metin odaklı işlenmektedir. Bilgiyi kullanma ve tartışma, anlatma-yazma için zaman ayrılır derslerin planlaması buna göre yapılır. Metinler arası ilişki kurma çalışmaları düzeylere göre aşamalandırılarak uygulanır. Derslerde sinema, tiyatro, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimleri desteklenir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde MEB ders kitabı, zümre olarak sene başında belirlenmiş olan yardımcı kaynaklar, soru bankaları, konu bazında yaprak testler, TDK Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Atasözü ve Deyimler Sözlüğü, ders sunumları, eser inceleme, akademik makaleler, eğitim teknoloji ürünleri, güdümlü okuma kitapları kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bölüm olarak tüm öğrencilerimizin kütüphaneyi kullanma alışkınlığını da çok önemsiyor ve bu sebeple bazı derslerimizi okul kütüphanesinde yaparak öğrencilerimize araştırma yöntemlerini öğretmeye kütüphaneden yararlanma ve okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda eğitim-öğretim yılının başında dersin içeriğine ve öğrenci seviyesine uygun olarak Türk ve Dünya edebiyatından en az dokuz kitap belirleyerek yıl içerisinde okunan kitaplara bağlı olarak derin okuma atölye çalışmalarıyla kütüphaneyi daha etkin kullanıyoruz.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak yıl içerisinde resmi ve özel kurumlarda düzenlenen yazma yarışmalarına öğrencilerimizin katılımını gerçekleştirerek ders içeriğini destekleyecek geziler, yazar söyleşileri ve Kitap Haftası etkinlikleri planlıyoruz.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak öğrencilerimizin;

 1. Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak,
 2. Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek,
 3. Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek,
 4. Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak,
 5. Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak,
 6. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek,
 7. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak,
 8. Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek,
 9. Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek,
 10. Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek,
 11. Öğrencilerin sanat, zevk ve anlayışlarını geliştirmek,
 12. Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak,
 13. Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak, 14. Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak,
 14. Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek,
 15. Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak,
 16. Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak,
 17. Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak,
 18. Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak,
 19. Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk öğelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak,
 20. Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak,
 21. Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı medeniyet daireleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak temel amaclarımızdandır
ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Anadolu Lisesi ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU