Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu

"Oran Okulları A.Ş. tarafından, “Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi ve İşlenmesi̇ne İli̇şki̇n Aydınlatma Metni̇” kapsamında belirtilmiş olduğu üzere, Okulumuz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, KVKK md.5 ve md.6 ‘da belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda işlenmektedir.

Bu kapsamda yürütmekte olduğumuz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin büyük bir kısmı; kanunlarda açıkça öngörülme, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi hukuki sebeplerle;

Kişisel veri işlenmesi için veri sahibinin açık rızasına gerek duyulmayan faaliyetler olup, bu sebeplerin haricindeki veri işleme faaliyetleri için veri sahibinden açık rıza alınması gerekmektedir.

Öğrenci Adaylarımıza ait ;

1-Kimlik Bilgisi: 
Okulumuz öğrenci adaylarına ait kimlik bilgisi verileri olarak,  ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, kayda hazırlık aşamasında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, nüfus cüzdanı suretinden basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veli/vasi adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.
2-İletişim Bilgileri :
Okulumuz öğrenci adaylarına ait iletişim bilgisi verisi olarak adres, telefon numarası, kayda hazırlık aşamasında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi , reklam/kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veli/vasi adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.
Veli Adaylarımıza Ait ;
1-Kimlik Bilgisi:
Okulumuz veli/vasi adaylarına ait kimlik bilgisi verileri olarak,  ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, imza/paraf bilgisi, kayda hazırlık aşamasında öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, nüfus cüzdanı suretinden , basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesi, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, reklam/kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veli/vasi adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.
2-İletişim Bilgileri :
Okulumuz Veli/Vasi adaylarına ait iletişim bilgisi verisi olarak adres, telefon numarası, e-posta adresi, kayda hazırlık aşamasında, öğrencilerden, veli/vasilerden, üçüncü kişilerden olmak üzere, sözleşmelerden, basılı ya da elektronik doldurulan formlar ve anketlerden, internet sitesinden, başvuru formları, elektronik posta, çağrı merkezleri, sözlü beyan ya da görüntülü iletişim olanağı sağlayan yazılım kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Topladığımız kişisel verileri KVKK md.5 f.1 maddesinde belirtilen, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez, hukuki sebebine dayanarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında;

kayıt süreçlerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin pazarlanması sürecinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veli/vasi adayı ilişkilerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçine Aktarılması :

“Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu” nun yukarıdaki bölümlerinde belirtildiği üzere, işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Oran Okulları A.Ş. tarafından yurt içinde üçüncü kişilere yapılan aktarımlar, KVKK ‘nın 8. Maddesinde yer alan kurallar kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Buna göre, ilgili kişinin açık rızası olmadıkça veri aktarımı yapılamaz. 

Ancak, KVKK’ nın 5. Ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın aktarım yapılabilmesi mümkündür. Bu kapsamda, ilgili kişilerin sahip oldukları kişisel veriler kanundaki şartlar çerçevesinde; okulumuzun eğitim-öğretim faaliyet ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, okulumuzun yerine getirdiği faaliyet çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması ve bu kapsamda iş süreçlerinin yürütülmesi, okulumuz tarafından verilen hizmet ve ürünlerden faydalanılmasının temini, öğrencilerimizin eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımının sağlanabilmesi, okulumuzun tanıtım faaliyeti kapsamında sayılan reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, öğrencilerimizin sağlık durumlarının korunması amacıyla, okulumuzun hukuki, ticari ve sözleşme süreçlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve ayrıca iş stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, yurt içindeki üçüncü kişilere ve kurumlara aktarılabilecektir.

Bu kapsamda, kişisel veriler yurt içinde aşağıda belirtilen kişi kategorilerine aktarılabilir: 
1) İş ortakları
2) Tedarikçiler/Mal veya Hizmet Sağlayan Üçüncü Kişiler
3) Yetkililer
4) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Aktarım Yapılan Kişi

Açıklama

Aktarımın Amacı

 

İş Ortakları

Oran Okulları’ nın faaliyetleri kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar.

İş ortaklığı kapsamında    

planlanan faaliyetin

 gerçekleştirilmesi.

 

Tedarikçiler/Mal veya Hizmet Sağlayan 3. Kişiler

Oran Okulları’ nın ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak Oran Okulları’na hizmet sunan taraflar.

İş bağlantılarından alınan

 hizmetin yerine getirilmesi.

 

Yetkililer

Şirket yetkilileri.

Şirket’ in faaliyetlerinin

 planlanması ve yürütülmesi

 amacıyla.

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili yasal düzenlemeler

 kapsamında Oran Okulları’

 ndan bilgi ve belge almaya

 yetkili kamu kurum ve

 kuruluşları.

İlgili yasal düzenlemenin

 öngördüğü amaca yönelik

 olarak.

 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi ile ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna   
göre,
 “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili ; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilen işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından kullanılan veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Oran Okulları A.Ş.’ ye iletir. 

Başvuruda ilgili kişinin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun belirtilmesi rica olunur. 

Kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak, bu Kanun’ un 11. maddesinden doğan haklarınızı kullanmak için, Oran Okulları A.Ş.’ nin internet sitesinde (https://www.oranokullari.com ) yer alan başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra, 

Oran Okulları A.Ş., Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No:158 - Kartal / İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ile, noter aracılığıyla gönderebilir, Okulumuzun oran.okullari@hs01.kep.tr kep adresine 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik ortamda güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalayarak gönderebilir, ya da yukarıda belirtilen adresimize bizzat elden teslim edebilirsiniz.  

Oran Okulları A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

Oran Okulları A.Ş. tarafından düzenlenen “Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi ve İşlenmesi̇ne İli̇şki̇n Aydınlatma Metni̇” ni okudum ve anladım. “Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi ve İşlenmesi̇ne İli̇şki̇n Aydınlatma Metni̇” kapsamında  tarafıma kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı üçüncü taraflar, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri, kişisel verilerin korunmasına yönelik sahip olduğum haklara dair detaylı bilgilendirme yapılmıştır.  

Bu açık rıza formunda belirtilen kişisel verilerimin, “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu” ve “Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi ve İşlenmesi̇ne İli̇şki̇n Aydınlatma Metni̇”nde belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı olmak kaydıyla işlenmesine ve yine bu amaçlarla aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.
 

DETAYLI
BİLGİ ALIN